• മെയിൻലിൻ

ഫാക്ടറി ടൂർ

റോങ്‌കിയാങ്‌ബിൻ (3)
റോങ്‌കിയാങ്‌ബിൻ (2)

ഷോറൂം

ഓഫീസ്

റോങ്‌കിയാങ്‌ബിൻ (5)
റോങ്‌കിയാങ്‌ബിൻ (4)

യോഗം നടക്കുന്ന സ്ഥലം

ലാബ്

റോങ്‌ക്യാങ്‌ബിൻ (6)
റോങ്‌കിയാങ്‌ബിൻ (7)

ലാഥെ

ശിൽപശാല

റോങ്‌കിയാങ്‌ബിൻ (8)
മുതലുള്ള

പരിശോധന

പാക്കേജ്